Báo cáo đề dẫn số 1: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
 • 00:40 19/11/2020
 • Hội trường tầng 1
 • TS. Đoàn Quang Huy - Trưởng Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Báo cáo đề dẫn số 2: Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
 • 00:41 19/11/2020
 • Hội trường tầng 2
 • NCS. Hoàng Anh Đức - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giáo dục EdLab Asia
Báo cáo đề dẫn số 3: Vai trò của khoa học – công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước
 • 00:41 19/11/2020
 • Hội trường tầng 3
 • TS. Nguyễn Thúy Anh , Đại học California, Davis, Mỹ
Báo cáo đề dẫn số 4: Vai trò của thanh niên và trí thức trẻ trong tham gia phát triển đất nước đến năm 2045
 • 00:42 19/11/2020
 • Hội trường tầng 4
 • PGS TS Lê Phước Cường - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng