Ở nước ngoài nghiên cứu sinh được trả lương, ở Việt Nam thì khác hẳn